International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 3 Page(s): 181-186
Türkiyede malign Plevral Mezotelyomalarda EGFR Ekspresyonu ve Gen Kopya Sayısı

Sevgen ONDER1, Gulnur GULER1, Salih EMRI2, Pınar FIRAT1

1Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University, Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara, TURKEY

Keywords: EGFR, mezotelyoma, FISH, Gen kopya sayısı, İmmünhistokimya
Malign plevral mezotleyoma (MPM) kötü prognoza sahip agresif bir neoplazidir. Standart kemoterapötik ajanlar hala palyatif yarar sağlamaktadır. Hasta sağkalımının iyileştirilmesi için hedefe yönelik tedavi seçenekleri gibi yeni yöntemlere acilen ihtiyaç duyulmaktadır. Epidermal büyüme faktörü reseptörü (EGFR) kanser kemoterapisinde potansiyel bir hedeftir. Literatürde MPM’lerde EGFR ekspresyonu ile ilgili veri nispeten azdır. Biz bu çalışmada 21 Türk MPM olgusunda immünhistokimyasal olarak EGFR ekspresyonunu araştırdık. Reseptör aşırı ekspresyonlarından sorumlu mekanizmalardan birisi de gen amplifikasyonu olduğundan, floresan in situ hibridizasyon (FISH) yöntemi ile EGFR gen kopya sayısını sorguladık. 19 olgunun 16’sında (%84,5) EGFR aşırı ekspresyonu belirledik. EGFR aşırı ekspresyonunu epitelioid tümör tiplerinin hepsinde, bifazik tiplerin çoğunda (%66,6) gözlemledik. Ancak, EGFR aşırı ekspresyonu ve sağkalım arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark bulamadık. Gen amplifikasyonu saptamamakla birlikte, iki olguda (%9,5) gen kopya sayısında artış (yüksek polizomi) belirledik. Gen kopya sayısı artışı MPM olgularının ancak küçük bir yüzdesinde reseptör aşırı ekspresyonundan sorumlu gibi durmaktadır. EGFR aşırı ekspresyonundan sorumlu diğer potansiyel faktörleri araştıran başka çalışmalara ve MPM olgularında EGFR’yi hedef alan tedavilere yanıtı değerlendiren klinik araştırmalara ihtiyaç vardır.