International Journal of Hematology and Oncology 2012, Vol 22, Num 1 Page(s): 062-066
Böbrek Kanserinin Gelişiminde Arsenik ve Karsinojenik Mutasyonların Rolü

Bekir TANRIOVER

Columbia University College of Physicians & Surgeons, Division of Nephrology, New York, New York, USA

Keywords: Arsenik, Çevresel maruziyet, Renal hücreli karsinom
Amerika Birleşik Devletleri’nde her sene 60,000 civarı yeni böbrek kanserine tanı konulmakta ve bu bütün kanserlerin %2-3’ünü oluşturmaktadır. Epidemiolojik araştırmalar çevresel arsenige maruz kalanlarda böbrek kanser riskinin arttığını göstermişlerdir. Bu araştırmalar daha çok içme suyu kuyudan temin edilen kırsal alanlarda ve az gelişmiş ülkelerde yapılmış ve arseniğe kronik olarak 10 ppb (10mcg/L)’ den daha fazla konsantrasyonlarda maruz kalanlarda gösterilmiştir. Günümüze kadar molekuler seviyede arsenic toksitesinin karsinojenik ve mutagenik etkisi henüz çalısılmamıştır. Diğer taraftan, ailesel böbrek kanseri (von Hippel-Lindau sendromu) olanlarda hastalarda yapılan genetik çalışmalar VHL tümor supresor genindeki inaktivasyon mutasyonun en sık rastlanan böbrek kanser çeşiti olan şeffaf hücreli kansere sebep olduğu gösterilmiştir. Sık rastlanan bir halk sağlığı problemi olması itabariyle, gelecekte hayvan modelleriyle VHL mutasyonu ve arseniğin kanserojenik etkisinin çalışılması önemli bir araştırma konusu olarak yerini korumaktadır.