International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 4 Page(s): 218-222
Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanseri Evrelemesinde 18FDG PET/BT ile Saptanan Lenf Bezi Standart Tutulum Değeri ve Lenf Bezi / Primer Odak SUVmax Oranı Anlamlı mı?

A. Kadri CIRAK1, Kenan C. CEYLAN2, Deniz AKPINAR2, Seyda O KAYA2, Hakan KOPARAL3

1Izmir Dr. Suat Seren Research and Training Hospital of Chest Diseases and Thoracic Surgery, Department of Chest Diseases, Izmir, TURKEY
2Izmir Dr. Suat Seren Research and Training Hospital of Chest Diseases and Thoracic Surgery, Department of Thoracic Surgery, Izmir, TURKEY
3Izmir Dr. Suat Seren Research and Training Hospital of Chest Diseases and Thoracic Surgery, Department of Nucleer Medicine, Izmir, TURKEY

Keywords: Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Evreleme, 18 FDG, PET/BT
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) mediastinal lenf bezi tutulumunda yapılacak cerrahi tedavinin sağkalıma olumlu katkısı olmayacaktır. Çalışmamızda; pozitron emisyon tomografisi/bilgisayarlı tomografinin (PET/BT) KHDAK evrelemesindeki yerini araştırmak hedeflendi. PET/BT’sinde mediastinal lenf bezi maksimum standart tutulum değeri (SUVmax) 2.5 ve üzeri olan 99 hasta çalışmaya alındı. Bütün hastalara invaziv evreleme veya doğrudan torakotomi ile patolojik evreleme uygulandı. Lenf bezi SUVmax ve lenf bezi/primer kitle SUVmax oranı ile lenf bezi metastazı arasındaki ilişki araştırıldı. Mediastinal lenf bezi PET/BT’de pozitif, ancak patolojik olarak benign çıkan hasta grubunda ortalama SUVmax 3,87 iken, patolojide malign çıkanlarda SUVmax ortalama 5,69 olarak bulundu. Aralarında sayısal olarak fark olmasına karşın, istatistiksel olarak anlamlı değildi (p= 0.65). PET/BT pozitif ve patolojisi benign olanlarda lenf bezi/kitle SUVmax oranı 0,49 iken, patolojisi malign olanlarda bu oran 0,65 olarak hesaplandı ve istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı (p= 0.61). Ancak SUVmax ve oranı arttıkça lenf bezinin malign çıkma olasılığının arttığı görüldü. Malignite oranı 0.1- 0.3 grubunda %52.38 iken 1 ve üzeri olduğunda %91.66 idi. Lenf bezi SUVmax’ı ve oranı ile metastatik lenf bezi arasında istatistiksel olarak anlamlı ilişki saptanmadı. Hasta sayısı daha fazla ve çok merkezli çalışmalara ihtiyaç olduğunu düşünüyoruz.