International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 176-182
Saccharomyches cerevisia ve Arpadan Elde Edilen Beta Glukanların Primer ve Sekonder Hümoral İmmün Cevaptaki Farklı Adjuvan Etkisi

Kadriye USLU1, E. Umit BAGRIACIK2

1Refik Saydam National Public Health Agency, Ankara, TURKEY
2Gazi University Faculty of Medicine, Department of Immunology, Ankara, TURKEY

Keywords: (1,3),(1,6)- ß-D-glukan; (1,3),( 1,4)- ß-D-glukan; adjuvan; hümoral immünite
Bu çalışmanın amacı antijene özgül hümoral immün cevabın oluşması sırasında arpa ve Saccharomyches cerevisia’dan elde edilen çözünebilir ß-glukanların adjuvan etkilerinin araştırılmasıdır. Fareler beta glukan varlığında göreceli olarak düşük dozlarda konalbümin ile immünize edildi. ‹mmünize edilmiş ve edilmemiş kontrol fare serumunda anti-konalbumin antikorları ELISA yöntemi ile tayin edildi. Yüksek dozlarda uygulandığı zaman her iki glukan konalbümine özgül IgM ve IgG antikor seviyelerini etkin bir şekilde arttırdı. Ancak, aynı dozda maya (Saccharomyches cerevisia) kökenli glukan ile karşılaştırıldığında, konalbümin ve 1 μg arpadan elde edilen glukanın birlikte enjeksiyonu, daha düşük seviyelerde IgG1, IgG2a, IgG2b, and IgA üretimine neden oldu. Saccharomyches cerevisia kökenli glukan tarafından arttırılan antijene özgül antikor seviyeleri, arpa kökenli glukan tarafından arttırılan antijene özgül antikor seviyelerinden daima daha fazla oldu. Bu sonuçlar temel alınarak antijene özgül hümoral immün yanıt oluşmasında, mayadan elde edilen (1,3),( 1,6)-ß-D-glukanın, arpadan elde edilen (1,3),( 1,4)- b-D-glukan’a göre daha fazla immünostimülan aktiviteye sahip olduğu düşünülebilir.