International Journal of Hematology and Oncology 2003, Vol 13, Num 1 Page(s): 009-013
KÖTÜ PERFORMANSLI GLİOBLASTOMA MULTİFORMELİ HASTALARDA YÜKSEK DOZ FRAKSİYONLU HİPOFRAKSİYONE RADYOTERAPİ

MUSTAFA İZMİRLİ1, FUAT YAMAN1, YAKUP BÜYÜKPOLAT1, ÖMÜR ALAN1, SÜLEYMAN ALTIN1, MUSTAFA ÜNSAL1

SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyasyon Onkolojisi Kliniği, İSTANBUL

Keywords: glioblastoma multiforme, radyoterapi, hipofraksiyon, prognostik faktörler
Gliablastoma Multiforme (GM) li hastalarda konvansiyonel radyoterapi ile uzun süreli tümör kontrolü ve sağkalım elde edilemediğinden farklı fraksiyon şemaları ve radyoduyarlaştırıcılar denenmiş ancak sonuç değişmemiştir. Yapılan çalışmalar malign giomlarda, GM histolojili, yaşlı ve kötü performanslı hastalarda yapılan tedavilerin sağkalımı artırmadığını ve tedavinin palyatif etkiyle sınırlı kaldığını göstermiştir. Kliniğimizde 1994-1998 yıllarında patolojik olarak GM tanısı almış, performans durumu kötü olan 58 hastaya yüksek doz fraksiyonlu hipofraksiyone radyoterapi (20-30 Gy/10 Gy fx/10 gün arayla) uygulanmıştır. Radyoterapiyle eş zamanlı antiödem tedavi başlanmıştır. Yapılan değerlendirmede medyan sağkalım 19 haftadır. Tedavi sonu klinik-nörolojik değerlendirmede %58.6 (34/58) tam veya kısmi düzelme sağlanmıştır. Sonuç olarak kötü performanslı GM'li hastalarda yüksek doz fraksiyonlu hipofraksiyone radyoterapi erken yan etkiler bakımından tolere edilebilirken yaşam kalitesi ve sağkalım üzerine etkisi diğer fraksiyon şemalarıyla karşılaştırılabilir bulunmuştur.