International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 4 Page(s): 230-240
İzole Sürrenal Metastazlı Beş Akciğer Kanseri Olgusunda Adrenalektomi: Tek Merkez Deneyimi ve Literatürün Gözden Geçirilmesi

Ilkay T. UNEK1, Mehmet Ali KOCDOR2, Ali Ibrahim SEVINC2, Ahmet ONEN3, Ozhan OZDOGAN4, Ilhan OZTOP1, Tulay CANDA5, Riza CETINGOZ6, Berna DEGIRMENCI4, Merih G. DURAK5, Duygu GUREL5, Aydanur KARGI5, Omer HARMANCIOGLU2, Ugur YILMAZ1

1Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Division of Medical Oncology, Izmir, TURKEY
2Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of General Surgery, Izmir, TURKEY
3Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Izmir, TURKEY
4Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Nucleer Medicine, Izmir, TURKEY
5Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Pathology, Izmir, TURKEY
6Dokuz Eylul University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Izmir, TURKEY

Keywords: Adrenalektomi, Akciğer kanseri, Soliter adrenal metastaz
Küçük hücreli dışı akciğer kanserinin (KHDAK) izole adrenal metastazı nadir görülür. Soliter adrenal metastazın cerrahi dışı tedavi yöntemlerinde sağkalım kısadır. Bununla beraber, uzun sağkalım açısından, izole adrenal metastazda adrenalektominin rolü net değildir. Burada, primer tümör kontrolü sağlanmış ve soliter adrenal metastazı cerrahi ile tedavi edilmiş KHDAK hastalarındaki deneyimimiz sunuldu ve güncel literatür derlemesi yapıldı. Soliter adrenal metastazı şüphesiyle, 2001-2009 yılları arasında beş hastaya, KHDAK cerrahi tedavisi sonrası küratif adrenalektomi (bir hastada bilateral adrenalektomi) operasyonu yapıldı. Patolojik inceleme sonucunda, 3 olguda KHDAK metastazı saptanırken, 2 olguda benign lezyon saptandı. İzlemde, adrenalektomiyle adrenal metastazı kanıtlanmış 3 hastanın hepsinde KHDAK rekürrensi oldu. Rekürrens, 2 hastada lokal (opere edilmiş adrenal yatak) idi. Lokal rekürrensli hastaların birine adrenal yatağa yönelik palyatif radyoterapi verildi. Bu hasta adrenalektomiden 51 ay sonrasında olmak üzere hala hayattadır. Lokal rekürrensli diğer hasta, adrenalektomiden 24 ay sonrasında ex oldu. Rekürrens 1 hastada sistemikti (beyin ve kontralateral adrenal bez), bu hasta kontralateral adrenalektomi ve beyin metastazına yönelik cerrahi rezeksiyon ardından kraniyal radyoterapi ile tedavi edildi. Metastatik akciğer kanseri nedeniyle bilateral adrenalektomi operasyonu yapılan hasta, adrenalektomiden 79 ay sonrasında yaygın hastalık ile ex oldu. Sonuç olarak, KHDAK hastalarında izole adrenal metastazın tam cerrahi rezeksiyonu ile sağkalım avantajı elde edilebilir. Bu nedenle, primer KHDAK rezektabl ise, izole adrenal metastazın rezeksiyonu dikkate alınmalıdır.