International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 141-146
Sıçan Modelinde Bleomisine Bağlı Pulmoner Fibroziste Sigara Dumanının Etkisi

Emin MADEN1, Hatice TOY2, Turgut TEKE1, Celalettin KORKMAZ1, Halil KIYICI3, Oktay IMECIK1, Mehmet GOK1, Kurşat UZUN1

1Selcuk University, Meram Faculty of Medicine, Department of Pulmonary Medicine, Meram, Konya, TURKEY
2Selcuk University, Meram Faculty of Medicine, Department of Pathology, Meram, Konya, TURKEY
3Baskent University, Department of Pathology, Konya, TURKEY

Keywords: Bleomisin, Pulmoner fibrozis, Sigara
Sigaranın pulmoner fibrozis gelişimindeki ve sonuçlarına etkisi net değildir. Bu çalışmada bleomisin uygulama yolunun pulmoner fibrosis gelişimine ve sigaranın bleomisine bağlı pulmoner fibrosis gelişimi üzerine etkisini değerlendirmeyi amaçladık. Beş grup fare ile çalıştık; 1-kontrol grubu, 2- intratrakeal bleomisin (IT), 3- intratrakeal bleomisin ve 4 hafta süreyle sigara dumanı (IT-S), 4- inhale bleomisin(IN), 5- 4 hafta süreyle inhale bleomisinle birlikte sigara dumanı (IN-S). Aschoft kriterlerine göre fibrosis skoru IT ve IT-S gruplarında kontrol, IN ve IN-S gruplarıyla karşılaştırıldığında daha yüksek bulundu. IT ve IT-S grupları arasında belirgin fark yoktu. Farelerin akciğerlerinin histopatolojik incelemesinde alveol ve interstisyel boşluktaki nötrofil, makrofaj, plazma hücreleri ve lenfositler IN ve IN-S grubuna kıyasla IT ve IT-S grubunda belirgin olarak daha yüksekti (p<0.001). IT ve IT-S gruplarında alveolar, vasküler, havayolu ve interstisyel boşlukta yoğun kollajen, laminin, elastin, fibronektin ve proteoglikan düzeyleri izlendi. IN ve IN-S gruplarında akciğerde hafif inflamasyon izlendi. Kontrol grubu dışında tüm gruplarda alveolit, ödem, peribronşial fibrozis, fibroblast çoğalması ve amfizematöz lezyonlar mevcuttu. Bu çalışmada farelerde pulmoner fibrozis oluşumunda intratrakeal bleomisin uygulamanın inhale bleomisin inhalasyonundan daha etkili olduğu ve sigaranın pulmoner fibrozis gelişiminde ek katkısı bulunmadığını tespit ettik.