International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 3 Page(s): 133-140
Effects of Grape seed Extract and Origanum Onites Essential Oil on Cisplatin-Induced Hepatotoxicity in Rats

Aysun CETIN1, Umit ARSLANBAS1, Berkay SARAYMEN2, Ozlem CANOZ3, Ahmet OZTURK4, Osman SAGDIC5

1Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry, Kayseri, TURKEY
2Erciyes University, Faculty of Pharmacy, Department of Biochemistry, Kayseri, TURKEY
3Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Kayseri, TURKEY
4Erciyes University, Faculty of Medicine, Department of Bioistatistics, Kayseri, TURKEY
5Erciyes University, Faculty of Engineering, Department of Food Engineering, Kayseri, TURKEY

Keywords: Sisplatin, Hepatotoksisite, Serbest Radikaller, Üzüm, Kekik
Sisplatin, kanser tedavisinde yaygın olarak kullanılan fakat tedavi dozlarında dahi karaciğer hasarı gibi istenmeyen yan etkilere sebep olabilen bir ilaçtır. Sisplatinin karaciğer dokusunda yaptığı hasarın altında yatan mekanizma büyük oranda serbest oksijen radikallerine bağlıdır. Bu çalışmada sıçanlarda sisplatin tedavisine bağlı oluşan karaciğer hasarında üzüm çekirdeği özütünün (ÜÇÖ) ve esansiyel kekik yağının (EKY) muhtemel koruyucu etkilerinin araştırılması amaçlanmıştır. Doksanaltı adet Wistar albino cinsi erkek sıçan; her biri oniki hayvandan oluşan sekiz gruba bölünerek (Kontrol, ÜÇÖ, EKY, ÜÇÖ+EKY, Sisplatin, ÜÇÖ+Sisplatin, EKY+Sisplatin, ÜÇÖ+EKY+Sisplatin), on gün süreyle takip edildi.

Sisplatin ve EKY periton içine enjekte edilirken, ÜÇÖ gavaj yoluyla verildi. Karaciğer dokuları histopatolojik incelemesi ışık mikroskobunda yapıldı. Karaciğer doku örneklerinde süperoksit dismutaz (SOD), glutatyon peroksidaz (GSH–Px) aktiviteleri ve malondialdehit (MDA) düzeyleri çalışıldı. Serum alanin aminotransferaz (ALT) ve aspartat aminotransferaz (AST) düzeyleri ölçüldü. Sisplatin ışık mikroskobu altında belirgin karaciğer hasarı, serum ALT ve AST düzeylerinde artış, MDA düzeylerinde yükselme ve SOD ile GSH–Px’i içeren antioksidan enzim aktivitelerinde e azalmaya yol açtı (p< 0.001). ÜÇÖ ve/veya EKY eklenmesi mikroskobik doku hasarını engelledi, oksidatif parametreleri ve biyokimyasal değerleri cisplatin grubuna göre belirgin düzeltti (p< 0.001). Sonuç olarak sisplatinin yol açtığı hasarı önlemede ÜÇÖ ve EKY’ nın adjuvan tedavide kullanılabileceği fakat farklı doz, farklı süre ve daha fazla denek sayılarıyla yeni çalışmaların yapılmasının uygun olacağı kanısına varıldı.