International Journal of Hematology and Oncology 2011, Vol 21, Num 1 Page(s): 026-033
Akciğer Kanserli Hastalarda Sisplatin-Bazlı Tedaviden 24 Saat Sonra pAkt ve PTEN Ekspresyonları: Prospektif Pilot Çalışma

Engin ULUKAYA1, Artay YAGCI2, Berrin ZIK3, Alper SEVIMLI4, Arzu Y. ORAL1, Ferda ARI5, Semra AKGOZ6, Sibel BAYER7, Ahmet URSAVAS8

1Uludag University Faculty of Medicine, Department of Medical Biochemistry, Bursa
2Afyon Kocatepe University Veterinary Faculty, Department of Histology-Embryology, Afyon
3Uludag University Veterinary Faculty, Department of Histology-Embryology, Bursa
4Afyon Kocatepe University Veterinary Faculty, Department of Pathology, Afyon, Bursa
5Uludag University Science and Art Faculty, Department of Biology, Bursa
6Uludag University Faculty of Medicine, Department of Statistics, Bursa
7Ali Osman Sonmez Oncology Hospital, Pathology Department, Bursa
8Uludag University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases and Tuberculosis, Bursa, TURKEY

Keywords: Akciğer Kanseri, pAkt, PTEN, Sisplatin, Kemoterapi
Akt/PKB bir protoonkojen iken PTEN bir tumor baskılayıcı gendir. Bu genlerin ekspresyonları akciğer kanseri gelişiminde önemli rol oynar. Fakat, bu genlerin kanser tedavisi ile ilişkileri konusunda az bilgi bulunmaktadır. Bu yüzden, bu çalışmada bu genlerin tedaviden nasıl etkilendiklerini araştırdık.

Fosforile Akt (pAkt) ve PTEN ekspresyonları evreleri III ve IV olan 32 akciğer kanseri hastasının dokularında incelendi. Ayrıca, 32 hastanın 14’ünde bu genlerin sisplatin-bazlı tedaviye in vivo yanıtları araştırıldı. Tedavi öncesi ve tedaviden 24 saat sonra, tumor dokuları bronkoskopi ile alındı ve indirect streptavidin-biotin peroksidaz yöntemi ile immünohistokimyasal olarak ekspresyon dereceleri araştırıldı.

pAkt immunoreaktivitesi 32 hastanın 29’unda (%91) saptandı. pAkt’nin pozitif olarak boyanan hücrelerin çekirdeklerinde yer aldığı gözlendi. PTEN ekspresyonu 32 hastanın 27’sinde (%84) saptandı. PTEN’in, pAkt’nin tersine, pozitif boyanan hücrelerin sitoplazmasında yer aldığı bulundu. pAkt ve PTEN ekspresyonları 14 hastada tedavi öncesi ve sonrası değerler açısından kıyaslandı. ‹statistiksel olarak anlamlı bir fark gözlenmedi (p>0.05).

Bu sonuçlar, pAkt ve PTEN’in geç dönem akciğer hastalarında tedaviye yanıtı tahmin etmede belirteç olarak kullanılmalarının uygun olmadığını düşündürmesine rağmen, çalışmanın daha geç dönemlerde ve daha geniş bir olgu grubunda yapılmasına gerek olduğunu göstermektedir.