International Journal of Hematology and Oncology 2004, Vol 14, Num 4 Page(s): 205-213
BLEOMİSİN VERİLEN RATLARDA PLAZMA VE ERİTROSİTLERİN OKSİDAN VE ANTİOKSİDAN DURUMU: ERDOSTEİN VE VİTAMİN E'NİN KORUYUCU ROLÜ

FERAH ARMUTÇU1, SADIK SÖĞÜT1, AHMET GÜREL1, LEVENT KART1, ÖMER COŞKUN1

Karaelmas University, Medical Faculty, Department of Biochemistry and Clinical Biochemistry ZONGULDAK

Keywords: bleomisin, lipid peroksidasyonu, antioksidan enzimler, erdosteine, vitamin e
Bleomisin toksisitesi, otokatalitik bir mekanizma ile hücresel membranların hasarına yol açan lipid peroksidasyonu ile ilişkilidir ve membran yıkımı toksik, reaktif metabolitlerin üretimi ve hücre ölümüne yol açabilir. Bu nedenle, bleomisin verilen ratlarda reaktif oksijen türleri üretimi, antioksidan enzim aktiviteleri ile erdosteine ve vitamin E'nin olası koruyucu etkilerini araştırdık. Otuzbeş Sprague-Dawley sıçan tedavi almayan kontrol, bleomisin, bleomisin + erdostein ve bleomisin + vitamin E grupları şeklinde rastgele dört gruba ayrıldı. Deney süresi sonunda plazma ve eritrositler elde edilerek tiyobarbitürik asit reaktif maddeler (TBARS) ve nitrik oksit (NO) düzeylerinin yanı sıra süperoksit dismutaz (SOD), katalaz (CAT) ve glutatyon peroksidaz (GSH-Px) aktiviteleri ölçüldü. Bleomisin verilmesi lipid peroksidasyonunun bir göstergesi olan TBARS ve NO düzeylerini artırırken SOD, CAT ve GSH-Px enzim aktivitelerini azaltarak kanda reaktif oksijen türleri artışı ile sonuçlandı. Erdostein ve vitamin E tedavisi, lipid peroksidasyonu artışını anlamlı olarak önlerken; tek başına erdostein, eritrosit ve plazmada SOD, CAT ve GSH-Px aktivitelerindeki azalmayı önledi. Buna göre erdosteinin bu çalışmada kullanılan dozlarda, antioksidan ve serbest radikal temizleyici özellikleriyle, BLM ile uyarılan hematotoksisite üzerine vitamin E'den daha etkili olduğu ileri sürülebilir. Bununla birlikte, uygun dozları bulmak ve konuyu aydınlatmak için erdosteinin farklı dozlarında daha ileri çalışmalar yapılması gerekmektedir.