International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 3 Page(s): 141-147
Telomeraz Aktivitesinin HER-2/neu Tarafından Artırılması ve Meme Kanserindeki Önemi

Karuvaje THRIVENI1, Rani JAMES1, Lakshmi KRISHNAMOORTHY1, Vijayalakxmi DESHMANE2, Padmanabhan BAPSY3, Girija RAMASWAMY1

1Kidwai Memorial Institute of Oncology, Department of Biochemistry, Bangalore, INDIA
2Kidwai Memorial Institute of Oncology, Department of Surgical Oncology, Bangalore, INDIA
3Kidwai Memorial Institute of Oncology, Department of Medical Oncology, Bangalore, INDIA

Keywords: HER-2/neu, Telomeraz aktivitesi, Prognostik faktörler, Sinyal iletimi
Meme kanserli hastaların %20-30’unda Protoonkogen-İnsan epidermal büyüme faktör reseptörü (HER-2/neu) over ekspresedir. Telomeraz aktivitesi tümörün sınırsız büyüme potansiyalinin moleküler göstergesidir. İmmünoterapide HER-2/neu ve hTERT (telomeraz bileşeni) üzerinde çok çalışılan iki antijendir. Çalışmamızın amacı, meme kanserli hastalarda serum ve dokuda HER-2/neu ve telomeraz aktiviteleri ile prognostik faktörler arasındaki ilişkiyi değerlendirmektir. Serum HER-2/neu, CEA ve CA15-3 düzeyleri 268 meme kanserli hastada ve yaş uyarlı 175 sağlıklı kontrolde ELISA yöntemi ile ölçüldü.

Doku HER-2/neu ekspresyonu 75 hastada immünohistokimya yöntemi ile ölçüldü. Telomeraz aktivitesi polimeraz zincir reaksiyonu- enzim immünoassay yöntemi ile ölçüldü.

Hastaların %27.2’sinde serum HER-2/neu düzeyleri yükselmişti. 40 yaş üstü premenopozal grupta nod pozitiflerde, ileri evre ve yüksek grade ile korele idi. Ancak, hormon reseptör durumu ile ilişki saptanmadı. Vakaların %89’unda telomeraz aktivitesi belirgin şekilde artmıştı. Meme kanserli hastalarda HER-2/neu ve telomeraz aktivitesi arasında belirgin bir korelasyon vardı (p <0.001, r= 0.49).

Serum telomeraz aktivitesi ile HER-2/neu korelasyonu, premenopozal grupta 40 yaş üstü ve erken evre hastalarda gösterildi. Bu iki belirteçin korelasyonunun meme kanserinin tedavisinde daha iyi prediktif anlamı olabilir.