International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 089-095
Göğüs Duvarı / Paryetal Plevra İnvazyonlu (T3) Küçük Hücreli Dışı Akciğer Karsinomunda Rezeksiyon Sonrası Prognozu Etkileyen Faktörler

Ahmet UCVET1, Soner GURSOY1, Ahmet E. ERBAYCU2, Cemil KUL1, Halil TOZUM1, Sinan ANAR1, Zekiye A. DINC3

1Dr Suat Seren Chest Diseases Training and Research Hospital, Department of Thoracic Surgery, Izmir, TURKEY
2Dr Suat Seren Chest Diseases Training and Research Hospital, Department of Pulmonary Diseases, Izmir, TURKEY
3Dr Suat Seren Chest Diseases Training and Research Hospital, Department of Pathology, Izmir, TURKEY

Keywords: Akciğer kanseri, Paryetal plevra, Göğüs duvarı, Pnömonektomi, Lobektomi, Tam rezeksiyon
Göğüs duvarı tutulumu, yeni teşhis konulmuş küçük hücreli dışı akciğer kanser (KHDAK)’li hastaların yaklaşık %5’inde görülmektedir. Metastatik yayılım olmadığında, tutulan akciğerin ve göğüs duvarının anblok anatomik cerrahi rezeksiyonu, hastaların çoğunda primer tedavidir. Çalışmanın amacı, göğüs duvarı / paryetal plevra tutulumu (T3) olan homojen bir grup KHDAK’li hastalarda cerrahi sonrası uzun dönemli yaşam süresini etkileyen muhtemel faktörleri araştırmak idi. fiubat 1996 – Aralık 2005 tarihleri arasında cerrahi tedavi uygulanan, göğüs duvarı/pariyetal plevra invazyonlu KHDAK hastaları çalışmaya alındı. Yaş ortalaması 60,9 yıl olan toplam 50 erkek hasta çalışmaya alındı. Takip süresi 26.1 ay, median sağkalım 17.8 ay ve 5 yıllık sağkalım %45.1 idi.

Pnömonektomi yapılanlar lobektomi yapılanlardan, rezidüel hastalığı olmayanlar olanlardan ve komplet rezeksiyon yapılanlar inkomplet olanlardan anlamlı derecede daha iyi sağkalım oranına sahip idi. Operatif mortalite %9,6 idi: 3 (%25) pnömonektomi ve 2 lobektomi (%5,6). Yaş, ekstraplevral diseksiyon veya göğüs duvarı rezeksiyonu, tümör boyutu, tümör histolojisi ve diferansiasyonu, göğüs duvarı veya paryetal plevra invazyonu, N durumu, evre, neoadjuvan tedavi, adjuvan tedavi alıp almaması, adjuvan tedavi yöntemi ve göğüs duvarı rezeksiyon genişliği sağkalımı etkilemedi. Göğüs duvarı veya paryetal plevra invazyonlu (T3) küçük hücreli dışı akciğer kanserinde cerrahi rezeksiyon etkili bir tedavidir. Eş zamanlı bir ek hastalığın olmaması, pnömonektomi ve komplet rezeksiyon uygulanması iyi prognostik faktörlerdir.