International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 2 Page(s): 084-088
Akciğer Kanserinde Neopterinin Tanısal Değeri

Sibel ALPAR1, Guzin G. ERSOY2, Ozlem K. KURT1, Nazire UCAR1, Ahmet AYDIN3, Bahar KURT4

1Ataturk Chest Disease and Thoracic Surgery Hospital, Department of Chest Diseases, Ankara, , TURKEY
2Ordu State Hospital, Department of Chest Diseases, Ordu, TURKEY
3Gulhane Military Medical Academy, Departments of Pharmaceutical Toxicology, Ankara, TURKEY
4Abant Izzet Baysal University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Bolu, TURKEY

Keywords: Bronkoalveoler lavaj, Akciğer kanseri, Neopterin, Serum
Çalışmanın amacı akciğer kanseri alt tipleriyle bronkoalveoler lavaj (BAL) neopterin düzeyleri arasındaki ilişkiyi araştırmaktır. Akciğer kanserli hastalardan ve kontrol vakalardan serum ve BAL sıvı örnekleri toplandı. BAL ve serum neopterin düzeyleri Neopterin ELISA kiti kullanılarak spektrofotometrik olarak ölçüldü. Hastanemize başvuran toplam 43 hasta bu kesitsel çalışmaya dahil edildi. Benign akciğer hastalıklarına sahip 11 hasta kontrol grubunu oluştururken, 32 hastada primer akciğer kanseri teyit edilmişti. Akciğer kanseri grubunda ortalama yaş 59.8±7.9, kontrol grubunda ise 47.6±8.2 yıl idi. Standartlaştırılan BAL neopterin düzeyi küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) hastalarında 2.63 ± 1.53 nmol/L, küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) hastalarında 2.09 ± 1.02 nmol/L, kontrol grubunda 2.36 ± 0.83 nmol/L idi. Gruplar arasında anlamlı fark saptanmadı. KHDAK’lı hastalar için, serum ve BAL neopterin düzeyleri ve hastalığın evresi arasında ilişki kurulamadı. Sonuçta, standartlaştırılan BAL ve serum neopterin düzeyleri, akciğer kanserini kontrol grubundan ayırmada yetersiz kalmaktadır.