International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 034-041
Mide Kanserinde COX-2 Ekspresyonu

Handan BEKDEMIR1, Salim B. TEKIN2, Mehmet BILICI2, Kerim CAYIR2, Cemal GUNDOGDU3

1Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Internal Medicine, Erzurum, TURKEY
2Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Erzurum, TURKEY
3Ataturk University, Faculty of Medicine, Department of Pathology, Erzurum, TURKEY

Keywords: Kanser, COX-2 ekspresyonu, Mide
Bu çalışmada bölgemizdeki mide kanserli olgularda siklooksijenaz-2 (COX- 2) salınımını araştırmak amaçlanmıştır. Çalışmaya endoskopik biyopsi ile mide kanseri tanısı konan 26 hasta (17 erkek, 9 bayan) alındı. Operasyon esnasında tümör ve tümöre komşu normal dokularından yaş doku örnekleri alındı. Örnekler histopatolojik olarak incelendi ve immunohistolojik yöntemle COX-2 antikoru ile boyanan dokular ışık mikroskobunda değerlendirildi. Tümör dokusu ve tümöre komşu normal dokuda COX-2 salınımı araştırıldı. COX-2 çalışmamızdaki 26 olgunun 16 tümör pozitif dokusunda (%61) pozitif iken, sadece 6 tümör negatif dokusunda (%23) pozitif bulundu. Bu iki grup arasında istatistiksel olarak anlamlı bir fark vardı (p= 0.005). ‹ntestinal tip mide kanseri olan 22 tümörün 14’ünde (%63) COX-2 pozitifti. Pozitif COX-2 salınımı geri kalan 4 diffüz tip mide kanserinin 2’sinde de (%50) gösterildi. COX-2 salınımı iyi diferansiye 6 tümörün 5’inde (%83), orta diferansiye 8 tümörün 3’ünde (%37) ve az diferansiye 12 tümörün 8’inde (%66) pozitifti. 6 kardia tümörünün 5’inde (%83) ve 20 kardia dışı tümörün 11’inde (%55) pozitif COX-2 salınımı bulundu.

Sonuç olarak, çalışmada, mide kanserli hastalarda COX-2 salınımının tümöral dokularda, komşu tümöral olmayan normal dokulardakinden daha yüksek olduğunu gösterdik. Tümörün histolojik tipi ve diferensiasyon derecesi ile COX-2 salınımı arasında istatistiksel anlamlı ilişki tespit edilemedi (p > 0.05).