International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 020-026
Malign Plevral Mezotelyomalı Olgularda Ekstra Plevral Pnömonektomi Sonrası Hemitorasik Radyoterapinin Etkinliği ve Toksisitesi

Pervin HURMUZ1, Fadıl AKYOL1, Ugur SELEK1, Gokhan OZYIGIT1, Riza DOGAN2, Nezih OZDEMIR3, Irfan TASTEPE4, Ayten K. CANGIR3, Murat KARA2, Figen B. DEMIRKAZIK5, Salih EMRI6

1Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiation Oncology, Ankara, TURKEY
2Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
3Ankara University Faculty of Medicine, Department of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
4Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Section of Thoracic Surgery, Ankara, TURKEY
5Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Radiology, Ankara, TURKEY
6Hacettepe University Faculty of Medicine, Department of Chest Diseases, Ankara, TURKEY

Keywords: Malign plevral mezotelyoma, Ekstra plevral pnömonektomi, Üç boyutlu konformal radyoterapi
Bu çalışma kapsamında EPP sonrası üç boyutlu konformal eksternal radyoterapinin (3BKRT) etkinlik ve toksisitesinin değerlendirilmesi hedeflenmiştir. En sık görülen histopatoloji epitelyal tipti (%79). American Joint Commission on Cancer (AJCC) 2002 evreleme sistemine göre bir olgu (%7) evre I, 4 olgu (%29) evre II, 9 olgu (%64) evre III olarak kabul edildi. Hemitoraksa 1.8 Gy/ gün fraksiyon dozu ile toplam medyan 50.4 Gy 3BKRT uygulandı. Onbir hasta platin ve pemetreksed kombinasyonundan oluşan adjuvan kemoterapi aldı. Radyoterapi (XRT) sırasında gözlemlenen akut toksisiteler grad I-II olup tedavi iyi tolere edilmiştir. Medyan 16 aylık izlem sonucu lokal kontrol %100’dü. Hastaların 6’sında (%43) abdominal relaps, birinde (%7) uzak metastaz gelişti. İkisi hastalık dışı nedenlerle olmak üzere 9 olgu (%64) kaybedildi. 3BKRT ile lokal kontrolün sağlanması relaps şeklini değiştirmiş görünmektedir. Toraks dışı relapsların önlenememesi daha etkin sistemik tedavi gerekliliğini düşündürmektedir.