International Journal of Hematology and Oncology 2010, Vol 20, Num 1 Page(s): 014-019
Inoperabl Küçük Hücreli Dışı Akciğer Kanserinde Lökositoz, Trombositoz ve Serum Vasküler Endotelyal Büyüme Faktörü (VEGF) Seviyesinin Prognostik Önemi: Vaka-Kontrol Çalışması

Ahmet DEMIRKAZIK1, Mehmet ASIK2, Bulent YALCIN1, Mutlu DOGAN1, Abdullah BUYUKCELIK1, Orhan SENCAN1, Gungor UTKAN1, Hakan AKBULUT1, Fikri ICLI1

1Ankara University Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, Ankara, TURKEY
2Baskent University School of Medicine, Department of Endocrinology, Ankara, TURKEY

Keywords: Lökositoz, Trombositoz, Küçük hücreli dışı akciğer kanseri, Prognostik faktör, Serum VEGF
Çalışmanın amacı; küçük hücreli dışı akciğer kanserinde (KHDAK) lökositoz, trombositoz ve serum vasküler endotelyal büyüme faktörü (VEGF) seviyesi arasındaki ilişkiyi ve bunların prognostik önemini araştırmaktır. Histopatolojik ve/veya sitolojik olarak KHDAK tanısı alan 55 hasta çalışmaya alınmıştır. Lökositozu (>10.000/mm3) ve/veya trombositozu (>400.000/mm3) olanlar grup 1, olmayanlar ise grup 2 olarak gruplandırılmıştır. Serum VEGF seviyeleri ELISA yöntemiyle çalışılmıştır. Grup 1; löositozu olanlar (grup 1a), tombositozu olanlar (grup 1b), her ikisi birlikte olanlar (grup 1c) olarak subgruplara ayrılmıştır. Sağkalım analizleri “Kaplan-Meier” yöntemine gore yapılmıştır. Grup 1 ve 2 arasında sağkalım farkı izlenmezken control grubunun prognozu daha iyi olma eğilimi göstermiştir. Kontrol grubunun ortalama serum VEGF düzeyi (206 pg/ml) grup 1 için sınır olarak alındığında, yüksek serum VEGF seviyesi olanların sağkalımı düşük olanlara göre daha kısa bulunmuştur. Lökositoz ve trombositozu olanlarda serum VEGF düzeyleri kontrol grubuna göre anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (p= 0.022). Grup 1a, 1b ve 1c ile control grubu arasında sağkalım farkı izlenmemiştir. Sonuç olarak, KHDAK’de lökositoz ve/veya trombositoz prognostik faktör olarak gösterilememesine rağmen lökositoz ve/veya trombositozu olanlarda serum VEGF düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Serum VEGF düzeyi ile lökositoz/trombositoz arasındaki ilişkinin sebep mi yoksa sonuç mu olduğu netleştirilememiştir.