International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 153-158
Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Mezotelyoma Tanılı Olgularda Tek Merkez Deneyimi

Timucin CIL1, Abdurrahman ISIKDOGAN1, Serdar ONAT2, Burhanettin ZINCIRCIOGLU3, Refik ULKU2, Selver OZEKINCI4, Gungor ATES5, Abdurrahman SENYIGIT5

1Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tibbi Onkoloji Bilim Dalı, Diyarbakır, TURKEY
2Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, Diyarbakır, TURKEY
3Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Bilim Dalı, Diyarbakır, TURKEY
4Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Patoloji Anabilim Dalı, Diyarbakır, TURKEY
5Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı, Diyarbakır, TURKEY

Keywords: Kanser, Mezotelyoma, Kemoterapi
Mezotelyoma seröz yüzeylerden kaynaklanan agresif seyirli bir tümördür. Sıklık sırasına göre plevra, periton, tunica vajinalis ve perikartdan kaynaklanır. Tüm dünyada mezoteloma için asbest fiberlerine maruziyet en önemli faktör iken daha nadir olarak radyasyon ve fibröz zeolit (erionite) diğer etyolojik faktörlerdir. Türkiye’de çevresel asbest maruziyeti bazı bölgelerde sıktır ve bu bölgelerde mezotelyoma sıklığı diğer bölgelerden belirgin olarak daha fazladır. Güneydoğu Anadolu bölgesi’de Türkiye’de çevresel asbest liflerine maruziyetin oldukça fazla olduğu bölgelerimizdendir.

2003-2007 yılları arasında Dicle Üniversitesi Tıbbi Onkoloji kliniğinde düzenli takip ve tedavileri yapılmış 45 malign mezotelyoma tanısı alan olgunun demografik özellikleri, uygulanan tedavi seçenekleri, uygulanan kemoterapi protokoleri ve tedavi yanıtları retrospektif olarak değerlendirildi.

Olgular değerlendirildiğinde; hastalardan 13 (%28)’ünün şehir merkezinde yaşarken 32 (%72)’inin ise kırsalda yaşamakta olduğu saptandı. Yirmisekiz (%62.2) hastada plevral mezotelyoma saptanırken, 15 (%33.3) hastada peritoneal ve 2 (%4.5) olguda perikardial mezotelyoma saptandı. Platin-gemsitabine uygulanan gurupta tedavi yanıtı 6 (%20.6) olguda saptanırken, platin-pematraksat uygulanan gurupta tedavi yanıtı 5 (%31.25) olarak saptandı.

Mesotelyoma Güneydoğu Anadolu bölgesinde diğer bölgelerden çok daha sık görülmektedir ve bu bölgede halen önemini korumaktadır. Mezotelyoma olgularında kemoterapi çoğunlukla palyatif amaçlı uygulanmaktadır. Ancak literatürdeki yanıt oranları yeni tedavi seçenekleri ile dahi oldukça düşük iken bizim olgularımızın tedavi yanıtları literatürden belirgin olarak daha düşüktür.