International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 3 Page(s): 129-133
Transrektal Prostat İğne Biyopsi ve Radikal Prostatektomi Spesmenlerinde Gleason Skorlarının Karşılaştırılması

Can TUYGUN1, Fuat DEMIREL1, Orhan YIGITBASI1, Halil BOZKURT1, Hasan BAKIRTAS1, Abdurrahim IMAMOGLU1

Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi 1. 2. ve 4. Uroloji Klinikleri, Ankara, TURKEY

Keywords: İğne biyopsi, Radikal prostatektomi, Gleason skoru
Bu çalışmada, biyopsi ve prostatektomi örneklerinde gleason skoru (GS) uyumunu incelemeyi ve lokalize prostat kanseri (PK) tanısı konulmuş aktif izlem adayı olan hastalarda biyopsi sonucuna göre verilen bu tedavi kararının doğrululuğunu değerlendirmeyi amaçladık. Biyopsi sonrası PK nedeniyle radikal prostatektomi geçirmiş 118 hastanın biyopsi ve prostatektomi örneklerinin GS değerlendirildi. D’Amico ve arkadaşlarının sınıflamasına dayanarak, hastalar, rektal muayene, serum PSA düzeyine ve biyopsi GS’na göre, düşük, orta ve yüksek riskli prostat kanseri olarak gruplandırıldı (birinci değerlendirme). Aynı gruplandırma prostatektomi GS’nu kullanarak bir kez daha yapıldı (ikinci değerlendirme). Elli iki hastada (%44.06) biyopsi ve prostatektomi örneklerinde GS uyumlu iken, 66 hastada (%55.93) GS’nun uyumsuz olduğu gözlendi. Biyopside, hastaların 48’inde daha düşük, 18’inde daha yüksek derecelendirme saptandı. Birinci değerlendirmede, düşük riskli prostat kanseri olan 63 hastanın 16’sının (%25.39), ikinci değerlendirmede orta riskli prostat kanserine sahip olduğu saptandı. Çalışmamızda, biyopsi ile prostatektomi örnekleri arasında %56 oranında uyumsuzluk saptanırken, biyopside düşük derecelendirmenin daha fazla olduğu gözlendi. Sonuç olarak, düşük riskli hastaların %25’inin orta riskli olabileceği varsayımıyla, aktif izleme alınacak hastaların yetersiz tedavi riski ile karşı karşıya olabileceği göz önünde bulundurulmalıdır.