International Journal of Hematology and Oncology 2009, Vol 19, Num 1 Page(s): 023-027
Kolorektal Kanser Tanısında İnsülin Benzeri Büyüme Faktörü-1 (IGF-1) ve İnsülin Benzeri Büyüme Faktör Bağlayıcı Protein-3 (IGFBP-3)’ün Kullanılabilirliği

Ömer YILMAZ1, İrfan KORUK2, Kerim ÇAYIR3, Mehmet KORUK4, Arif YILMAZ5

1Atatürk University, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, ERZURUM
2Av. Cengiz Gökcek State Hospital, Department of Gastroenterology, GAZİANTEP
3Atatürk University, Faculty of Medicine, Department of Medical Oncology, ERZURUM
4Gaziantep University, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, GAZİANTEP
5Rize University, Faculty of Medicine, Department of Gastroenterology, RİZE

Keywords: Kolorektal kanser, IGF-I, IGFBP-3, CEA, CA 19-9
İnsülin benzeri büyüme faktörü-1 (IGF-1), etkisi insülin benzeri büyüme faktör bağlayıcı protein-3 (IGFBP-3) tarafından düzenlenen, potent bir mitojen ve antiapoptotik ajandır. IGFBP-3, IGF-1’i dolaşımda taşır, hedef dokulara yönlendirir, onu proteolitik degradasyondan korur. IGFBP-3 in vitro şartlarda kolon kanser hücrelerinin tümörojenik potansiyellerini azaltır. IGFBP-3 hedef hücreleri doğrudan inhibe edebilir.

Çalışmamızda kolorektal kanserli hastalarda IGF-I, IGFBP-3’ün tümör markırı olarak kullanılıp, kullanılamayacağı ve bilinen tümör markırlarından karsinoembriyonik antijen (CEA), karbonhidrat antijeni 19-9 (CA19-9) ile olan ilişkisi incelendi. Çalışmamıza histopatolojik olarak kolorektal kanser teşhisi konulmuş 40 hasta ile, kontrol grubu olarak benzer yaş grubundan ve tamamen sağlıklı 40 kişi dahil edildi.

Kontrol grubu ile kıyaslandığında kolorektal kanserli hastalarda IGF-I düzeyi anlamlı derecede yüksek bulundu (p< 0.01). IGFBP-3 düzeyleri kolorektal kanserde kontrol grubu ile kıyaslandığında anlamlı derecede düşük bulundu (p< 0.05). Yine aynı vakalarda çalışılan CEA ve CA19-9 düzeylerinde gözlenen artış kontrol grubu ile kıyaslandığında istatistiki açıdan anlamlı olarak yüksek bulundu (p< 0.05). Fakat IGF-1 ve IGFBP-3 düzeylerindeki değişimi ile CEA ve CA 19-9 arasında anlamlı ilişki tespit edilemedi. Sonuç olarak, IGF-I düzeyindeki artış, kolorektal kanser şüphesi olan hastalarda tümör varlığı yönünden anlamlı bir gösterge olarak kabul edilebilir. IGFBP-3 düzeyini artışına neden olabilecek ajanlar kolorektal kanser tedavisinde yeni ufuklar açabilir.