International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 3 Page(s): 141-149
Jinekolojik Kanserli Hastalarda Yaşam Kalitesi

Gül PINAR1, Lale ALGIER1, Meriç ÇOLAK2, Ali AYHAN3

1Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Hemşirelik Bölümü, ANKARA
2Başkent Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Kurumları İşletmeciliği Bölümü, ANKARA
3Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Ana Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Kanser, Jinekolojik kanserler, Yaşam kalitesi
Jinekolojik kanserlerin kadın sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri çok boyutludur. Bu araştırmada jinekolojik kanser tanısı almış olan bireylerin yaşam kalitelerinin belirlenmesi amaçlanmıştır.

Çalışma, 15 Nisan-15 Mayıs 2008 tarihleri arasında, Başkent Üniversitesi Ankara Hastanesinde yatarak tedavi gören (n=77) ve aynı hastanenin Kadın Doğum Polikliniğinde izlenen (n=74) toplam 151 jinekolojik kanserli hasta ile gerçekleştirilmiştir. Veriler araştırmacılar tarafından oluşturulan soru kağıdı ve kanserli hastalarda yaşam kalitesini belirlemek amacıyla geliştirilmiş ve ülkemizde Beşer tarafından geçerlilik ve güvenilirlik çalışması yapılmış olan EORTC QLQ-C30 ölçeği ile toplanmıştır.

Araştırma kapsamına alınan hastaların Genel İyilik Hali ve Yaşam Kalitesi ortalaması 51.54±22.20 olarak bulunmuştur. Fonksiyonel durumlar içinde en fazla duygusal (49.55±32.42) ve sosyal alanlarda (55.18±32.49) olumsuz etkilenme olduğu, bunu rol fonksiyonları (57.06±19.09), fiziksel fonksiyonlar (59.91±22.87) ve bilişsel fonksiyonların (66.33±27.45) izlediği görülmüştür. Yaşam kalitesi ölçeğinin semptom alt grubu için, ağrı (49.06±31.55) ve ekonomik güçlüklerin (51.87±33.34) yaşam kalitesini olumsuz yönde etkilediği belirlenmiştir.

Çalışmamızda, hastaların, özellikle emosyonel fonksiyonlarının önemli derecede düştüğü ve olumsuz etkilendikleri belirlenmiştir (p<0.05). Bu da hastaların yaşam kalitesinin bozulduğunu ifade etmektedir.