International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 3 Page(s): 129-134
Metastatik ya da Rekürren Uterin Sarkomlarında İfosfamid-Adriamisin (İMA) Tedavisinin Retrospektif Analizi

Sercan AKSOY1, Deniz HIZLI2, Saynur SARICI2, Reyhan ÖCALAN2, M. Faruk KÖSE2, Nilüfer GÜLER1

1Hacettepe University Institute of Oncology, Department of Medical Oncology, ANKARA
2Etlik Maternity and Women's Health Research Hospital, Department of Gynecologic Oncology, ANKARA

Keywords: Metastaz, Rekürren, Uterin sarkom, İfosfamid, Adriamisin, Kemoterapi
Metastatik ya da rekürren uterin sarkomların prognozu kötüdür. Yapılan çalışmalarda ortanca sağkalım 4-26 ay olarak bildirilmiştir. Bu çalışmada metastatik ya da rekürren uterin sarkomlu hastalarda ifosfamid ve adriyamisin kombinasyon tedavisinin etkinliğini ve toksisitesi retrospektif olarak incelenmiştir.

Çalışmaya 42 uterin sarkomlu hasta alındı. Hastaların ortanca yaşı 53 (aralık, 18-72) idi. Otuz yedi hasta yanıt, sağkalım; 40 hasta ise toksisite açısından değerlendirilebildi. Toplam 162 kür kemoterapi, hasta başına ortanca kür sayısı 4 (aralık; 1-6) olacak şekilde uygulandı. Üç hastada tam yanıt, 14 hastada ise parsiyel yanıt gözlendi. Objektif cevap oranı %46 (%95 GA, %30 - %62) idi. Yanıt alınan hastalarda ortanca progresyonsuz sağkalım 8.0 (4-35) aydı. Hastaların tamamı değerlendirildiğinde ise progresyonsuz sağkalım 5.0 aydı. Altı hastada febril nötropeni gelişti. Dört hastada miyelotoksisite nedeniyle doz modifikasyonu yapıldı. Santral sinir sistemi toksisitesi 3 hastada gözlenmiştir. İMA rejimi ileri evre uterin sarkomlu hastalarda orta derecede etkili (%46) ve tolere edilebilen bir rejimdir.