International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 2 Page(s): 121-128
Kolorektal Kanserlerde 18F-FDG PET/BT Kullanımı

Faysal DANE1, Fuat DEDE2, Beste M. ATASOY3

1Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Tıbbi Onkoloji BilimDalı, İSTANBUL
2Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nükleer Tıp Ana Bilim Dalı, İSTANBUL
3Marmara Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Ana Bilim Dalı, İSTANBUL

Keywords: FDG, PET/BT, Kolorektal kanser
[18F] Florodeoksiglukoz (FDG) pozitron emisyon tomografisi (PET) kolorektal kanserlerin değerlendirilmesinde önemli ve faydalı bir görüntüleme yöntemidir. Bu teknik kolorektal kanserlerde relaps ve metastazların cerrahi rezeksiyonu öncesi evrelemesinde, açıklanamayan karsinoembriyonik antijen (CEA) yüksekliğinde relaps veya metastatik hastalığın lokalizasyonunda, tedavi sonrası rezidüel hastalığın belirlenmesinde, neo-adjuvan tedavide tümör cevabının belirlenmesinde ve prognoz hakkında bilgi sahibi olmada kullanılabilmektedir. Bu yöntem sayesinde kanser hücrelerinde meydana gelen metabolik değişiklikleri ölçmek veya karşılaştırmak mümkün olabilmektedir. Kombine PET/CT ile FDG tutan hipermetabolik tümörlerde doğru anatomik yerleşimin belirlenmesi mümkün olabilmektedir. Bu özellikleri ile bu derlemede FDG-PET'in kolorektal kanserde günümüzdeki kullanımını ve gelecekteki potansiyel rolünü özetlemeyi amaçladık.