International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 2 Page(s): 85-92
Trombomodulin’in Sisplatinli Kemoterapi Alan Hastalarda Koagulasyona Eğilimin Artmasındaki Rolü

M. Cem BÖRÜBAN1, Handan ONUR2

1Selçuk Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, KONYA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Trombomodulin, Sisplatin, Koagulasyon, Endotel ve toksisite
Sitotoksik kemoterapilere bağlı gelişen koagulasyona eğilimin nedenlerinden birisi de, endotel hücresi hasarı olabilir. Gerçek mekanizması tam olarak bilinmemektedir. Trombomodulin intravaskuler koagulasyonun önemli bir modülatörüdür. Bircok endotel hücresi ve tümör hücresi üzerinde bulunur.

Bu çalışmada, sisplatin kullanımı sonucu gelişen vasküler toksisite ve endotel hasarına bağlı olarak artan koagulasyona eğilimde, F-VIII, vWF, diğer koagulasyon faktörleri ve TM düzeyinin, bir gösterge olup olmadığı araştırıldı. Tedavi öncesi ve tedaviden sonraki 12 ile 24. saatler arasında olmak üzere, iki kez venöz kan alındı. PT, aPTT, TT, fibrinojen, D-Dimer, F-VIII ve trombomodülin düzeylerine bakıldı.

27 hastanın TM duzeyleri tedavi öncesi (TMO ) ortalama 47.7 ±} 24.8 g/ml (22-130) g/ml, tedavi sonrası ise (TMS) ortalama 39,7 ±} 19,5 g/ml (18-96) g/ml olup, aralarında anlamlı farklılık saptanmadı.Trombin zamanı (TT) (P=0.02) ve fibrinojenin (P=0.005 ) tedavi öncesi ve sonrası değerleri arasında anlamlı fark saptandı.

Vaka sayısı arttırılarak yapılacak çalışmalarda plazma çözünebilir TM düzeyinin endotel hasarının belirleyicisi olabileceği gosterilebilir. Parametrelerde tedavi sonrası olması beklenen değişikliklerin anlamlı düzeyde görülmemesi, vaka sayısının yetersizliğine bağlandı.