International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 2 Page(s): 79-84
Sarkomlu Hastalarda Serum Matriks Metalloproteinaz-9 Düzeyinin Prognostik Değeri

Emel YAMAN1, Bülent YALÇIN2, Güngör UTKAN2, Hakan AKBULUT2, Abdurrahman IŞIKDOĞAN3, Orhan ŞENCAN2, Abdullah BÜYÜKÇELİK2, Ali PAMİR2, Ahmet DEMİRKAZIK2, Fikri IÇLİ2

1Gazi University Faculty of Medicine, Medical Oncology Department, ANKARA
2Ankara University Faculty of Medicine, Medical Oncology Department, ANKARA
3Dicle University Faculty of Medicine, Medical Oncology Department, DİYARBAKIR

Keywords: Serum MMP-9, Sarkom
Sarkomlar oldukça nadir olarak gözlenen heterojen bir tümör grubudur. Tüm çabalara karşın tümor histolojisi, greydi ve tümör boyutu dışında bir prognostik faktör tayin edilememiştir. Bu calışmada sarkomlu hastalarda serum matriks metalloproteinaz-9 (MMP-9) duzeyinin prognostik değeri araştırıldı.

Çalışmaya histopatolojik olarak sarkom tanısı konulmuş olan 88 hasta alındı. Osteosarkom tanılı 14 hastada serum MMP-9 düzeyi operasyon öncesinde neoadjuvant kemoterapi döneminde 1 kez ve postoperative dönemde 1 kez olmak üzere iki kez örneklendi. Onaltı sağlıklı gönüllü kontrol grubunu oluşturdu. Serum MMP-9 düzeyleri ELISA yöntemi ile ölçüldü.

Serum MMP-9 düzeyleri sarkomlu hastalarda kontrol grubuna göre anlamlı oranda yüksek bulundu (p<0.005). Metastatik hastalık varlığında istatiksel öneme ulaşmayan bir yükseklik saptandı (p: 0.9). Benzer şekilde orta-yüksek greydli tümörü olanlarla düşük greydli tümörü olan hastalar arasında serum MMP-9 düzeyleri arasında anlamlı bir farklılık gözlenmedi. En önemlisi, serum MMP-9 düzeyleri açısından postoperatif dönemde yapılan örneklemelerde peraoperatif sürece göre anlamlı oranda azalma saptandı (p: 0.016).

Her ne kadar bu çalışma sınırlı sayıda ve heterojen bir grup hastayı içerse de sarkomlu hastalar ile kontrol grubu arasında, özellikle aynı hastaların preoperatif ve postoperatif dönem serum MMP-9 düzeyleri arasındaki farklılık serum MMP-9 düzeylerinin sarkomlu hastaların takibinde faydalı olabilecek bir belirteç olabileceğini düşündürmektedir.