International Journal of Hematology and Oncology 2008, Vol 18, Num 2 Page(s): 65-73
Glioblastoma Multiforme’li Olgularda Postoperatif Radyoterapi ile Eş Zamanlı Temozolomide Adjuvan Temozolomid İlavesinin Tedavi Sonuçlarına Katkısı

Celalettin EROĞLU1, Serdar SOYUER1, Oğuz G. YILDIZ1, Okan ORHAN1, Bünyamin KAPLAN1, Metin ÖZKAN2, Ahmet MENKÜ3

1Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı
2Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Medikal Onkoloji Bilim Dalı
3Erciyes Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Nöroşirurji Anabilim Dalı, KAYSERİ

Keywords: Glioblastome Multiforme, Temozolomide, Eşzamanlı radyoterapi
Glioblastome multiformeli olgularda temozolomid ile eşzamanlı radyoterapi sonrası temozolomide devam eden ve etmeyen olgularımızın sonuçları retrospektif olarak değerlendirildi.

Yirmidokuz hasta (15’i birinci kolda, 14’u ikinci kolda) retrospektif olarak değerlendirildi. Tüm olgulara temozolamid (75 mg/m2/gun x 7 gün/hafta, 6 hafta süresince) ile eş zamanlı eksternal radyoterapi (Toplam 60 Gy 2 Gy x 5 gün/hafta, 6 hafta süresince) uygulandı. Birinci kola ek tedavi uygulanmazken, ikinci kola adjuvan temozolamid (200 mg/m2/gün x 5 gün/28 günde, toplam 6 siklus) ilave edildi.

Birinci koldaki 15 olguda ortalama genel sağkalım 19.4 ay ve medyan progresyonsuz sağkalım 7 ay bulundu. İkinci koldaki 14 olguda ortalama genel sağkalım 20.9 ay ve medyan progresyonsuz sağkalım 6 ay bulundu. Her iki kol genel sağkalım ve progresyonsuz sağkalım acısından karşılaştırıldığında istatistiksel olarak anlamlı fark bulunmadı (sırasıyla p=0.37 ve p=0.06). Sonuç olarak çalışmamızda her iki koldaki genel sağkalım ve hastalıksız sağkalım arasında fark bulunamamıştır. Ancak eşzamanlı temozolomid ile radyoterapi’nin tedavideki katkısını tam olarak belirlemek icin geniş serili prospektif randomize çalışmalara ihtiyaç vardır.