International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 205-210
URAKUS ADENOKARSİNOMU: BİR OLGU VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Yüksel KÜÇÜKZEYBEK1, Ercüment CENGİZ1, Bülent KARABULUT1, Murat SEZAK2, Çağ ÇAL3, Rüçhan USLU1

1Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Medikal Onkoloji Bilim Dalı, Bornova İZMİR
2Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Patoloji Ana Bilim Dalı, Bornova İZMİR
3Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Üroloji Ana Bilim Dalı, Bornova İZMİR

Keywords: Urakus adenokarsinomu
Urakus karsinomu oldukça nadir bir tümördür. Mesane kanserlerinin % 0,17-0,34’ünü oluşturur. Bu grup tümörlerde histopatolojik tanıların çoğu adenokarsinomdur. 28 yaşında kadın hasta makroskobik hematüri şikayeti ile hastanemize başvurdu. Vezikoüreteral reflüye bağlı nonfonksiyonel böbrek nedeniyle sol nefrektomi öyküsü vardı. Ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi ve sistoskopi tetkikleri sonrasında mesane kubbesinde tümöral oluşum saptandı. Transuretral rezeksiyon uygulandı. Histopatolojik inceleme sonrasında adenokarsinoma saptandı. Uzak metastaz taraması sonrasında radikal sistektomi ve üriner diversiyon operasyonu uygulandı. Urasil-tegafur ve karboplatin içeren kombinasyon şeması adjuvan tedavi olarak uygulandı. Olgu sunumu yapıldığı sırada, olgumuzun 9 aylık hastalıksız sağkalımı devam etmekteydi. Bu olgu sunumu, urakus tümörünün genç yaşta saptanması ve tanı anında uzak metastaz saptanmaması nedeni ile bildirilmiştir.