International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 199-204
POLİSİTEMİA VERA’YA BAĞLI GELİŞEN SEMPTOMATİK SPLENOMEGALİDE SPLENİK RADYOTERAPİNİN ROLÜ: BİR OLGU NEDENİYLE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

Diclehan ÜNSAL1, Eda YİRMİBEŞOĞLU1, Suna Ö. OKTAR2, Sema KARAKUŞ3, Yücel PAK1

1Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, ANKARA
3Başkent Üniversitesi Hematoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Polisitemia vera, Splenomegali, Splenik radyoterapi
Kronik myeloproliferatif hastalıklar myeloid hücre büyümesi ile ilişkili klonal kök hücre bozukluklarıdır. Bu grup olgularda splenomegali sıklıkla tecrübe edilen ve progresyon nedeniyle tedavide zorluk oluşturabilen bir bulgudur. Splenik radyoterapi bu grup olgularda semptomların palyasyonu için uygulanan tedavi modalitesidir. Polisitemia vera tanısı ile izlenen 63 yaşında erkek hasta myelosupresif tedaviye rağmen splenomegalisinde progresyona eşlik eden ağrı ve semptomatik trombositopenisi nedeniyle splenik RT ile tedavi edilmiştir. Haftada 2 fraksiyonda, haftada bir alan küçültülmesi ve doz arttırılması ile splenomegali ve splenik enfarktlara bağlı ağrı semptomu ve abdominal dolgunluk palye edilebilmiştir. Splenik RT’nin, masif splenomegali ile giden kronik myeloproliferatif hastalıklarda sitotoksik kemoterapi ve cerrahiye alternatif olarak akılda tutulması önerilmektedir.