International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 195-198
BLEOMİSİN SONRASI İSKEMİK DİGİTAL GANGREN: OLGU SUNUMU

Ali O. KAYA1, Ramazan YILDIZ1, Emel YAMAN1, Süleyman BÜYÜKBERBER1, Deniz YAMAÇ1, Aytuğ ÜNER1

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi, Medikal Onkoloji Kliniği, ANKARA

Keywords: Bleomisin, İskemik Gangren,Seminoma, Toksisite
Bleomisinin, iskemik ülserasyon ve gangren’lere neden olabileceği literatürde vaka sunumları şeklinde bildirilmektedir. Bir haftadır devam eden sol ayakta ağrı, sol beşinci parmakta siyahlaşma şikayetleri ile hastanemize başvuran 40 yaşında erkek bir hasta sunulmaktadır. Hasta 3 ay önce sol testis testiküler anaplastik seminomu tanısı ile opere olmuş ve postoperatif 2 siklus BEP (Bleomisin, Etoposide, Cisplatin) kemoterapisi verilmişti. Gangrende, progresyon olması nedeniyle hastanın sol ayak 5. parmağı ampute edildi.

Digital iskemi, kemoterapi yokluğunda paraneoplastik sendrom olarak da görülmektedir. Bununla beraber bleomisin, küçük arterıol ve kapiller endotelyal üzerinde karakteristik endovasküler lezyona yol açarak digital iskemi sonucunda gangrene yol açabilmektedir.