International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 4 Page(s): 178-184
GOSSYPOL’ÜN İNSAN SERVİKS KANSER HÜCRE HATTI ME-180 ÜZERİNDEKİ ANTİTÜMORAL VE BİYOKİMYASAL ETKİLERİ

Esra A. AYDEMİR1, Kayahan FIŞKIN1

Akdeniz University, Faculty of Arts and Sciences, Department of Biology, ANTALYA

Keywords: Gossypol, Apoptozis, Katalaz, Glutatyon redüktaz, Glutatyon-s-transferaz
Pamuk bitkisinden izole edilen polifenolik bir bileşik olan gossypol’ün antikarsinojenik bir ajan olduğu bulunmuştur. Çalışmamızın amacı Gossypol’ün ME-180 serviks hücrelerinde hücre ölümünü indükleyip indüklemediğini ve katalaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon-S-transferaz gibi antioksidan enzimler için potansiyel bir inhibitör olup olmadığını araştırmaktır.

Hücrelere 4 farklı dozda (5,10,15 ve 20 µM) ve 24,48 ,72 saat süre ile gossypol uygulaması yapılmıştır. Gossypol uygulamasından sonra sitotoksik etkiler MTT testi ile değerlendirilmiştir. DNA agaroz jel elektroforez tekniği kullanılarak gossypol uygulanan ve uygulanmayan hücrelerdeki internükleozomal DNA fragmentasyonu tespit edilmiştir. Sonuç olarak Gossypol, apoptozis yüzünden tümör hücreleri üzerinde farklı fragmentasyonların oluşmasına yol açmıştır. Gossypol’ün katalaz, glutatyon redüktaz ve glutatyon-S-transferaz için potansiyel bir inhibitör olduğu bulunmuştur.