International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 3 Page(s): 155-164
DERİ TÜMÖRLERİ VE İMİKİMOD TEDAVİSİ

Tuğba OSKAY1, Şeref KÖMÜRCÜ2

1Bayındır Hastanesi Dermatoloji Bölümü, ANKARA
2Bayındır Hastanesi Tıbbi Onkoloji Bölümü, ANKARA

Keywords: İmikimod, Deri kanseri
İmikimod, antitümör ve antiviral aktivitelerini doğal ve akkiz immüniteyi uyararak gösteren bir topikal immun cevap düzenleyicisidir. Kesin etki mekanizması bilinmemekle birlikte, dentritik hücreler üzerinde yer alan toll-like reseptor 7 agonisti olduğu ve interferon alfa, interlökin 12 ve tümör nekrozis faktor alfa gibi proinflamatuar sitokinleri indükleyerek etki ettiği düşünülmektedir. Ayrıca hayvan deneylerinde, tümör büyümesiyle ilişkili olan angiogenezisi inhibe ettiği de gösterilmiştir. FDA onaylı olan imikimod, son yıllarda, aktinik keratoz ve yüzeyel bazal hücreli karsinoma tedavisinde kullanılmaktadır. Bowen hastalığı, lentigo maligna, meme dışı paget hastalığı, mikozis fungoides ve keratoakantoma gibi diğer epidermal kanserlerin imikimod ile tedavisiyle ilgili çalışma sonuçları da hem immunkompetan hem de immunsupresif hastalar için ümit vericidir. Topikal %5 İmikimod, bazı deri kanserlerinde cerrahi tedaviye alternatif topikal tedavi olarak kullanılabilir. Bu derlemede imikimodun etki mekanizması, prekanseröz lezyonların ve deri kanserlerinin tedavisindeki rolü vurgulanmaktadır.