International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 3 Page(s): 103-107
KANSERLİ HASTALARDA HEPATİT B VE C SIKLIĞI: VAKA KONTROL ÇALIŞMASI

Güngör UTKAN1, Alpay AZAP2, Sadık MUALLAOĞLU1, Saadet TOKLUOĞLU1, Ayşe G. DURNALI1, Ülkü Y. ARSLAN1, Murat KOÇER1, Gökhan ÇELENKOĞLU1, Hakan AKBULUT3, Necati ALKIŞ1

1Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıbbi Onkoloji Kliniği, ANKARA
2Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Klinik Bakteriyoloji ve İnfeksiyon Hastalıkları Bilim Dalı, ANKARA
3Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı, ANKARA

Keywords: Hepatit taşıyıcılığı, Kanserli hasta
Kanserli hastalar, tanı ve takipleri süresince; bir veya birden fazla nedenle hepatit taşıyıcılığı veya immunsupresif tedavi sonucunda hepatit reaktivasyonu riskine maruz kalabilmektedir. Çalışmamızda, erişkin kanser hastalarında hepatit B (HBV) veya C (HCV) seroprevalansının saptanması ve kanser dışı nedenlerle hastaneye başvuran hastalarla karşılaştırılması amaçlanmıştır. Beş yüz yeni tanı kanserli hasta (Grup A) ve beş yüz kanser dışı nedenle hastaneye başvurmuş hasta (Grup B) çalışmaya alınmıştır. Grup A da HBs Ag, Anti-HBs (AHBs) ve Anti-HCV (AHCV) prevalansı sırasıyla %4.8, %14, %2.8 olarak bulunmuştur. Grup B de ise bu oranlar %1.2, %42.4, %1.4 olarak saptanmıştır. Grup A ve B karşılaştırıldığında hepatit taşıyıcılığı (HBV veya HCV) ve HBs taşıyıcılığı kanserli hastalarda daha sık olarak gözlenirken HCV açısından anlamlı fark gözlenmedi. Kanserli hastalarda gözlenen bu farklılık, bu hasta grubunda tedavi öncesi hepatit markırlarının bakılmasının önemini desteklemektedir.