International Journal of Hematology and Oncology 2006, Vol 16, Num 2 Page(s): 063-066
KRONİK İMMÜN TROMBOSİTOPENİK PURPURALI ÇOCUKLARDA İNTRAVENÖZ ANTİ-D TEDAVİSİNİN ETKİNLİĞİ

Ali BAY1, Ahmet F. ÖNER1, Murat DOĞAN1, Mehmet AÇIKGÖZ1, İmdat DİLEK2

1Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Pediatri Anabilim Dalı, VAN
2Yüzüncü Yıl Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı, VAN

Keywords: İmmun trombositopenik purpura, Anti D, Çocuk
Bu çalışmada steroid ve intravenöz immunoglobuline dirençli 11 kronik immun trombositopenik purpuralı (ITP) olguda Anti D ile tedavi sonuçları değerlendirildi. Olguların hepsi Rh + kan grubundandı ve hiç birisine splenektomi yapılmamıştı. Anti D 30 µg/kg/gün dozunda 0, 1, 7, 14, 21, 28. günlerde 1 saat içinde İV yavaş infüzyonla verildi. Olguların 3 tanesi (%27) tam cevap, 3 tanesi (%27) parsiyel cevap, 3 tanesi (%27) minor cevap verirken, 2 tanesi (%18) cevapsızdı. Cevap veren olguların sadece 1 tanesinde trombosit sayısı 1 yıldan daha fazla yüksek kaldı. Diğer olguların trombosit sayısı 1-3 ay içinde tedavi öncesi değerlerine düştü. Önemli bir yan etki saptanmadı. Dirençli kronik ITP li çocuklarda anti D tedavisinin de bir seçenek olarak dikkate alınması gerektiği sonucuna varıldı.