International Journal of Hematology and Oncology 2005, Vol 15, Num 3 Page(s): 132-137
KÜÇÜK HÜCRELİ DIŞI AKCİĞER KANSERLİ OLGULARDA POSTOPERATİF RADYOTERAPİNİN LOKAL VE GENEL SAĞKALIM ÜZERİNE ETKİSİ: 43 OLGUNUN RETROSPEKTİF DEĞERLENDİRİLMESİ

Oğuz G. YILDIZ1, Serdar SOYUER1, Eray KARAHACIOGLU2, Okan ORHAN1, Kadir UÇAR1, Mehmet BİLGİN3, Bünyamin KAPLAN1

1Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, KAYSERİ
2Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyasyon Onkolojisi Anabilim Dalı, ANKARA
3Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi, Göğüs Cerrahisi Anabilim Dalı, KAYSERİ

Keywords: Akciğer kanseri, Postoperatif radyoterapi
Çalışmamızın amacı küçük hücreli dışı akciğer kanseri (KHDAK) tedavisinde postoperatif radyoterapinin lokal kontrol ve genel sağkalım üzerindeki etkilerini literatür bilgilerinin ışığında tartışmaktır. 1993-2004 yılları arasında kliniğimizde postoperatif radyoterapi uygulanan KHDAK’li 43 olgu retrospektif olarak değerlendirildi. Üçü kadın, 40’ı erkek olan 43 olguda medyan yaş 57 (36-74) idi. Histopatolojik olarak 20 olguda adeno ca. (%47), 22 olguda epidermoid ca. (%51) ve bir olguda anaplastik ca (%2) saptanmıştı. AJCC/TNM evreleme şemasına göre üç olgu evre IB (%7), dört olgu IIB (%9), 36 olgu IIIA (%84) olarak değerlendirildi. Uygulanan operasyon 25 olguda lobektomi (%58) , 17 olguda pnömonektomi (%39 ) ve bir olguda wedge rezeksiyon (%2 ) biçiminde idi. Olgulara uygulanan median total doz 50 Gy (46-60) idi. Radyoterapi bronşial stump, ipsilateral hilus ve mediasteni içeren ön-arka alanlardan uygulanarak, 46Gy üzerinde doz verilenlerde medulla spinalis korunmuştur. Çalışmamızda KHDAK lerinde postoperatif radyoterapi literatür verileriyle karşılaştırıldığında, N1 ve N2 olgularda lokal kontrolde başarılıdır, ancak genel sağ kalım oranlarında anlamlı farklılık gösterilememiştir. Ayrıca cerrahi sınır pozitifliği veya residü kalmasının prognostik önemi gözlenmiştir. Radyoterapi bu olguların lokal kontrolünde başarısız olmaktadır.