International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 3 Page(s): 126-129
PRİMERİ BİLİNMEYEN METASTATİK ADENOKARSİNOMLU OLGULARDA CİSPLATİN VE EPİRUBİCİN KEMOTERAPİ REJİMİNİN ETKİNLİĞİ

HASAN ÜSTÜN1, UĞUR YILMAZ1, SABRİ BARUTCA1, TUĞBA ULAŞ1, CANER ÇAVDAR1, ERDENER ÖZER1, MEHMET ALAKAVUKLAR1

Kocaeli Üniversitesi Tıp Fakültesi Dahiliye Anabilim Dalı, İzmit

Keywords: primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinom, kemoterapi, cisplatin, epirubicin
Primeri bilinmeyen metastatik kanserde standart bir kemoterapi mevcut değildir. Bu çalışmamızda primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinomlu olgularda cisplatin ve epirubicin kemoterapi rejiminin etkinliğini belirlemeyi amaçladık. Primeri bilinmeyen metastatik adenokarsinomlu 18 hastaya kemoterapi rejimi verildi. Bu hastaların 1'inde (%5) tam yanıt, 3'ünde (%17) kısmi yanıt görüldü. Tüm hastaların yaşam süresi 4.5±2.77 (min-max, 2-13) medyan ay olarak bulundu. Hastalarımızın tedaviye yanıtları ve ortalama yaşam süreleri literatürde bildirilen sonuçlara göre daha kötüdür. Bu farklılığın bizim olgularımızın hepsi adenokarsinom iken; literatürdeki çalışmalarda olguların bir kısmının az diferansiye karsinom olmasından kaynaklanabileceğini düşündük. PBMK'li olgular için yeni kemoterapi rejimleri geliştirilmeli ve olgu sayıları artırılarak denenmelidir.