International Journal of Hematology and Oncology 2000, Vol 10, Num 1 Page(s): 009-014
FEBRİL NÖTROPENİ EPİZOTLARINDA HEMOPOİETİK BÜYÜME FAKTÖR (G-CSF) KULLANIMI

MUSTAFA PEHLİVAN1, FATİH DEMİRKAN1, HAYRİ G. ÖZSAN1, UĞUR YILMAZ1, BÜLENT ÜNDAR1

Dokuz Eylül Üniversitesi Onkoloji Enstitüsü, İZMİR

Keywords: g-csf kullanımı, febril nötropeni
Kanser hastalarında febril nötropeni (NP), myelosüpresif tedavi sonucu gelişen ve mortaliteye neden olan šnemli bir komplikasyondur. Bu çalışmada, 92 febril NP epizodu değerlendirilerek hemopoietik büyüme faktörü (G-CSF) kullanan 55 hasta ile kullanmayan 37 hasta non-random olarak karşılaştırılmıştır. Her iki grupta yaş, cins, non-myeloid hematolojik malignitide / solid tümör oranı ve mikrobiyolojik olarak saptanan enfeksiyon oranları benzer bulunmuştur. Ateş başlangıcında ampirik antibiyotik tedavisine ilave olarak verilen G-CSF ün; mortalite, NP süresi, febril epizot süresi, antibiyotik kullanımı nedeniyle hastanede kalış Üzerindeki etkilerine bakıldı. Febril NP epizotları polimorfonükleer lökosit (PNL) sayısı 100-500 mm3 ve 100mm3 (ciddi NP) olmak Üzere iki grup halinde incelendiğinde, ilk grupta nötropeniden çıkış süresini kısaltmakla beraber maliyeti belirgin olarak artırmaktadır. Ciddi NP grubunda ise G-CSF desteÛi; maliyette anlamlı farklılıklara neden olmamasına karşın mortaliteyi azaltmakta ve nötropeniden çıkış süresini kısaltmaktadır (p<0,03). Sonuç olarak ciddi febril nötropeni de G-CSF kullanımı, etki ve maliyet olarak kabul edilebilir gözükmektedir.