International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 1 Page(s): 036-040
HORMONA DİRENÇLİ PROSTAT KANSERLİ HASTALARDA EPİRUBİSİN TEDAVİSİ İLE EPİRUBİSİN VE ESTRAMUSTİN FOSFAT TEDAVİSİNİN KARSILAŞTIRILMASI

AHMET KİPER1, ORHAN YİĞİTBAŞI1, M. ABDURRAHİM İMAMOĞLU1, İSMAİL GÜL1

SSK Ankara Eğitim Hastanesi l. Üroloji Kliniği, ANKARA

Keywords: prostat kanseri, epirubisin, estramustin fosfat
Hormona dirençli prostat kanserli (HRPK) bir grup hastada epirubisin 30mg/m2 dozda haftada bir, 8 haftalık tedaviden sonra 4-6 ay süre ile ayda bir defa yine 30mg/m2 dozlarda kullanıldı. Diğer grupta ise epirubisin dozuna ilaveten oral estramustin fosfat 1600mg/gün dozda verilerek kombine tedavi yapıldı. Her iki tedavi grubu sübjektif cevap ve yan etkiler açısından karşılaştırıldı. Her iki grupta da ilk üç ayda sübjektif şikayetler sırasıyla %96 ve %100 düzeldi. Daha sonra monoterapi grubunda ortalama 6 ay. diğer grupta ise ortalama 8.4 aydan itibaren sübjektif şikayetler artmaya başladı. Ortalama yaşam süresi monoterapi grubunda 15.8 ay, kombine tedavi grubunda ise 13.7 aydı (p>0.5). Her iki grupta miyelosupressif etki sırasıyla %21 ve %17 oranında gözlendi. Kombine tedavi grubunda hastaların %35'inde tedaviye ara verecek şiddette gastrointestinal yakınmaları vardı. Yine kombine tedavi grubunda iki hasta kardiyotoksik etki nedeni ile ex oldu. Sübjektif cevap ve ortalama yasam süresi açısından fark olmamasının yanında kombine tedavi grubunda yan etkilerin fazlalığı nedeni ile kemoterapi olarak epirubusinin HRPK tedavisinde etkili olduğu kabul edildi.