International Journal of Hematology and Oncology 2001, Vol 11, Num 1 Page(s): 025-030
MESANE KANSERİNDE İNDUCİBLE NİTRİK OKSİT EXPRESYONU

EMİN ÖZBEK 1, BÜLENT MIZRAK 1, MUSTAFA ÖZBEK1, CELALETTİN CAMCI1

Gaziantep University, Department of Urology, GAZİANTEP

Keywords: nitrik oksit, inducible nitrik oksit, mesane kanseri, immünohistokimya
Son zamanlarda nitrik oksitin (NO) solit tümör büyümesi ve invazyonunda önemli rolü olduğu gösterilmiştir. Bu makalede yüzeyel ve invaziv transizyonel hücreli mesane kanserinde inducible nitrik oksit sentetaz (İNOS) ekspresyonunu değerlendirdik. Otuz mesane kanserli (20 yüzeyel, 10 kas invazyonu olan) hastadan elde edilen doku kesitleri immünhistokimyasal olarak çalışıldı ve sonuçlar birbirleriyle ve tümöre komşu normal dokularla karşılaştırıldı. Mesane kanserli hastalara ait tüm kesitlerde İNOS ekspresyonu pozitifti. İNOS pozitifliği yönünden yüzeyel ve kas invazyonu olan kanserlerde anlamlı bir fark yoktu, fakat İNOS ekspresyonu immünorelativitesi ile tümör greydi arasında belirgin bir ilişki vardı. INOS ekspresyonu peritümoral histolojik olarak normal yüzeyel ve invaziv kanserlerde uniform olarak negatif olarak bulundu. Mesane kanserinde selektif İNOS expresyonu İNOS expresyonunun immünhistokimyasal bir markır olarak kullanılabileceğini düşündürür. Bu bulgu aynı zamanda bize İNOS expresyonunun tümör büyümesi ve diferansiyasyonunda önemli bir rolü olabileceğini düşündürmektedir.