International Journal of Hematology and Oncology 2002, Vol 12, Num 4 Page(s): 189-195
PRİMER PENİL KANSERLİ 9 HASTA: RETROSPEKTİF İNCELEME VE LİTERATÜRÜN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ

FERHAT BERKMEN1, SİNAN BAŞAY1, A. İHSAN ARIK1, ALİ AYYILDIZ1, BEDRETTİN SEÇKİN1, A. FUAT PEKER1

Ankara Onkoloji Eğitim-Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği

Keywords: penil kanser, tanı, evreleme, sınıflama, tedavi
Penis kanseri Türkiye'de ender görülmesine karşın, dünya genelinde, bazı ülkelerde %10-20'ye ulaşan insidansı nedeniyle önemli bir sağlık sorunu oluşturmaktadır. Genellikle 6. dekadda görülür. Sünnetsizlik, yaşlılık ve kötü hijyen bu tümörlerin gelişimindeki başlıca risk faktörleridir. Smegmanın içerdiği özgül kanserojen maddeler bilinmemekle birlikte, sirkumsizyonun bu karsinojenik etkiyi eradike ettiği görüşü hakimdir. Histolojik olarak tüm penis tümörlerinin %95'den fazlası skuamöz hücreli kanserdir. İkinci sıklıkta metastatik penil karsinomlar görülür ve çoğunlukla mesane, prostat, böbrek ve rektosigmoid tümör kökenlidir. Onkoloji merkezinde çalışmayan çoğu ürolog, nadiren penis kanserli hasta tedavi eder. Ayrıca penis tümörü, diğer genitoüriner malignansilerden daha seyrek görülür ve tedavisi de her yönü ile güçtür. Kliniğimizde 1985- 1999 yılları arasında dokuzu primer ve dokuzu da metastatik olmak üzere total 18 penis kanserli hasta tedavi edilmiştir. Bu makalede, yedisi skuamöz hücreli kanser ve ikisi de peniste sınırlı Kaposi sarkomu tanılı, 9 primer penil karsinomlu hastadaki deneyimlerimiz sunulmuştur.