International Journal of Hematology and Oncology 2019, Vol 29, Num 1
22 record(s) found.
 • POSTERİOR EPİDURAL ARALIKTA GRANULOSİTİK SARKOM: AKUT MYELOİD LÖSEMİDE RELAPSIN İLK BELİRTİSİ
       ZEYNEP A. YEGİN1, MÜNCİ YAĞCI1, GÜLSAN SUCAK1
 • REFRAKTER-RELAPSLİ HEMATOLOJİK MALİGNİTELİ OLGULARDA İDA-FLAG KEMOTERAPİSİ
       GÜRAY SAYDAM1, ŞAFAK YÜKSEL1, FAHRİ ŞAHİN1, SERDAR BEDİİ OMAY1, FİLİZ BÜYÜKKEÇECİ1
 • İKİ KRİYOPREZERVASYON METODUNUN KÖK HÜCRE CANLILIĞI VE KOLONİ OLUŞTURMA KAPASİTESİ YÖNÜNDEN KARŞILAŞTIRILMASI
       S. SAMİ KARTI1, CAFER ADIGÜZEL1, MUSTAFA YILMAZ1, MUSTAFA ÇETİNER1, SİRET RATİP1, EMEL EKŞİOĞLU1, SEMA AKTAŞ1, NEBİYE SOFU1, YEŞİM ELBİR1, ERCÜMENT OVALI1, MAHMUT BAYIK1
 • LÖSEMİLERDE NM23-H1 VE NM23-H2 MRNA EKSPRESYONUNUN RT-PCR YÖNTEMİ İLE İNCELENMESİ
       CELALETTİN CAMCI 1, SEMRA PAYDAŞ 1, KAHRAMAN TANRİVERDİ1
 • G-CSF UYGULAMASI SONRASINDA GELİŞEN, MULTİSİSTEM TUTULUMU İLE SEYREDEN HİPERSENSİTİVİTE VASKÜLİTİ: OLGU SUNUMU
       ORHAN ŞENCAN1, ALİ PAMİR1, MUSTAFA SAMUR1, ARZU ENSARI1, ŞEHSUVAR ERTÜRK1
 • FLAG KURTARMA TEDAVİSİNE REFRAKTER AKUT LÖSEMİ VAKALARINDA FLAG-İDARUBİSİN-SİKLOSPORİN TEDAVİSİ SONUÇLARI
       Mehmet SÖNMEZ1, Mustafa YILMAZ1, Murat ERKUT2, Elif AKDOĞAN1, Ahmet DURMUŞ1, Serdar B. OMAY1, Ercüment OVALI1
 • Türkiyede Kanserli Hastalarda Tamamlayıcı ve Alternatif Tedavi Yöntemlerinin Kullanımı: Literatür Taraması
       Sultan KAV1, Ziyafet HANOĞLU1, Lale ALGIER1
 • Kanserli Türk Çocuklarında Glutatyon S-transferaz, CYP2C9 ve CYP2C19 Polimorfizmleri
       Öznur DÜZOVALI1, Lülüfer TAMER2, Nurcan A. ATEŞ3, Zekeriya BÜYÜKDERELİ1, Hatice YILDIRIM2, Bahar TAŞDELEN4, Esat YILGÖR1, Uğur ATİK2
 • Kolorektal Kanserli Bir Grup Türk Hastasında VDR Geni ApaI ve TaqI Polimorfizmlerinin Belirlenmesi
       Fuat DİLMEÇ1, Abdullah ÖZGÖNÜL2, Feridun AKKAFA1, Ali UZUNKOY2, André B.P. van KUILENBURG3
 • Kolorektal Kanserli Hastalarda Sitokrom P450 (CYP2C9 ve CYP2C19) Genetik Polimorfizm Sıklığı
       Murat BUYUKDOGAN1, M. Cem BORUBAN2, Mehmet ARTAC2, Sennur DEMIREL3
 • Lösemik Hematopoezde Kemik İliği Anjiotensin II Tip I Reseptör Gen ve Anjiotensin Dönüştürücü Enzim (ACE) İnsersiyon/Delesyon (I/D) Gen Polimorfizmleri
       Ibrahim AKALIN1, Ebru KOCA2, Halil G. KARABULUT1, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU2, Deniz CETINER2, Mutlu HAYRAN3, Ibrahim K. ONAL4, Osman I. OZCEBE2, Ajlan TUKUN1
 • Türk Toplumunda GSTM1, GSTP1 ve GSTT1 Gen Polimorfizmlerinin Prostat Kanseri Riski Üzerine Etkileri
       Ufuk BERBER1, Ismail YILMAZ1, Omer YILMAZ2, Aptullah HAHOLU1, Zafer KUCUKODACI1, Ferhat ATES2, Dilaver DEMIREL1
 • Miyeloid Lösemik Hücre Dizilerinde Renin-Anjiyotensin Sistem (RAS) Ekspresyonları
       Burak UZ1, Suzin C. TATONYAN2, Muge SAYITOGLU2, Yucel ERBILGIN2, Ozden HATIRNAZ NG2, Yahya BUYUKASIK1, Salih AKSU1, Nilgun SAYINALP1, Hakan GOKER1, Osman I. OZCEBE1, Ugur OZBEK2, Ibrahim C. HAZNEDAROGLU1
 • Mısırlı Orak Hücreli Anemili Olgularda GSTTM1 ve GSTT1 Polimorfizmi
       M. Aly RABAB1, M. Hasaneen BOTHINA2
 • Kanser Hastalarında Tamamlayıcı/Alternatif Tedavi: Bir Anket Çalışması
       Gamze G. DOGU1, Aysegul KARGI2, Ozgur TANRIVERDI3, Arzu YAREN1, Gokcen DEMIRAY1, Burcu Y. TASKOYLU1, Ahmet ERGIN4
 • İyonizan Radyasyon İnsan Gingival Fibroblastlarında Sitokinleri, MMP-1, TIMP-1’i İndükler ve Tip I mRNA Ekspresyonunu Süprese Eder
       Guler YAVAS1, Cagdas YAVAS2, S. Buket BOZKURT3, Ozlem ATA4, Sema HAKKI5
 • TGFβ1 Geni (+915G>C) Polimorfizmi ile Kronik Lenfositik Lösemi Arasındaki İlişki
       M. Yunus ALP1, Mustafa YILMAZ2, Alper H. CEBI3, Mevlit IKBAL3
 • Talasemi İntermediada IVSI-I Mutasyon Kalıtımı, 158 (C-T) Xmn-I Polimorfizmini Sağlar
       Shakila ASHRAF1, Moinuddin MOINUDDIN2
 • AML (HL-60) Hücre Hattında Kalsiyum Kanal Blokeri Verapamilin, Hücre Döngüsü ve Apoptosiz Üzerine Etkisi
       Gülper NACARKAHYA1, Mehmet OZASLAN2, Mehmet YILMAZ3, I. Didem KARAGOZ2, Ibrahim H. KILIC2, Ebru TEMIZ1, Beyhan CENGIZ4
 • Lösemi Hastalarında PON1 L55M Polimorfizmi ile PON1 Enzim Aktivitesi Arasındaki İlişki
       Nazan ERAS1, Anil TOMBAK2, Naci TIFTIK2, Serap YALIN3, Mehmet BERKOZ4, Seval KUL5, Etem AKBAS6
 • Güney Hindistanda Meme Kanseri Hastalarında Bir Polimorfizm Lenfotoksin Alfa +252 A>G Analizi
       Karuvaje THRIVENI1, Anisha RAJU1, Girija RAMASWAMY1, S. Krishna MURTHY2, Rekha V. KUMAR3
 • Up-Regulation of the miR-92a and miR-181a in Patients with Acute Myeloid Leukemia and their Inhibition with Locked Nucleic acid (LNA)-antimiRNA; Introducing c-Kit as a New Target Gene
       Mahdiyar IRAVANI SAADI1, Nargess ARANDI1, Ramin YAGHOBI2, Negar AZARPIRA2, Bita GERAMIZADEH2, Mani RAMZI1
 •